PRIVACY POLICYHet Christelijk Gemengd Koor Capelle hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waar deze voor zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Er voor zorgdragen dat de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.


 • Als het Christelijk Gemengd Koor Capelle, zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via de contactgegevens op onze website hoofdstuk Bestuur.

  WWW.CGKCapelle@gmail.com  Verwerking van de persoonsgegevens van vereningingsleden.

  Persoonsgegevens van vereningingsleden worden door het Christelijk Gemengd Koor Capelle verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en);

 • Administratieve doeleinden, zoals het bijhouden van een ledenlijst, verjaardagen, jubilea, verhuizingen en betaling contributie.
 • Het verzenden van een email aangaande zaken die het Christelijk Gemengd Koor Capelle betreffen;
 • Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan het Christelijk Gemengd Koor Capelle de volgende persoonsgegevens opvragen:
 • Naam;


 • Adres;


 • Woonplaats;


 • Postcode;


 • Telefoonnummer;


 • E-mailadres;


 • Geslacht;


 • Geboortedatum.


 • Uw persoonsgegevens worden door het Christelijk Gemengd Koor Capelle opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van het lidmaatschap en daarna alleen in de administratie maximaal 5 jaar en voor de financiele administratie maximaal 7 jaar.

  ©CGKC 2020